[:ua]Відкрився головний захід світлодіодного ринку – виставка LED Expo[:ru]Открылось главное мероприятие светодиодного рынка – выставка LED Expo[:en]The main LED market event — the LED Expo exhibition opened[:]

  • від
Георгий Королев Seoul Semiconductor

[:ua]16 вересня 2015 урочисто відкрився головний захід світлодіодного ринку – виставка LED EXPO і Конференція LED Progress. Конференція і виставка викликали великий інтерес серед учасників та відвідувачів. Ажіотаж від відвідування і зацікавленості для вузькоспеціалізованої виставки перевершив всі очікування організаторів і експонентів виставки.

Голова Київської організації Національної Спілки Архітекторів України – Вадим Борисович Жежерін::
Жежерин НСАУ

Для нас, для архітекторів, сьогодні питання світлотехнологій, прогресивних енергозберігаючих систем, напевно дуже важливий, тому, що ми займаємося не тільки проектуванням будинків, але житлового простору міст, і це дуже важливо. Тому велика кількість архітекторів буде відвідувати цю виставку, і ми сподіваємося, що почерпнемо багато. Я хочу побажати великого успіху цій виставці, а також усім нашим виробникам і постачальникам LED технологій. За цим майбутнє!

Генеральний директор компанії Schreder – Петренко Костянтин Дмитрович:
Петренко Schreder

Компанія Schreder – виробляє світло, світлові рішення, і я дуже радий тому, що сьогодні ми беремо участь у другій українській виставці LED Expo. Рік пройшов несподівано швидко. Я пройшовся по стендах і хочу з радістю поділитися тим, що очевидний певний технічний прогрес учасників, устаткування і рішень, які вони представляють. Це, мені здається, підкреслює те, що світлодіодні технології є дуже актуальні і інтерес у клієнтів, для яких ми працюємо, зростає. Я хотів би побажати всім учасникам і відвідувачам успіхів, щоб вони знайшли нові знання тут, створили нові контакти, щоб наш професійний цех зростав, і за допомогою таких виставок ріс і експортний потенціал нашої країни.

Регіональний менеджер Seoul Semiconductor на території України та СНД – Георгій Корольов
Георгий Королев Seoul Semiconductor

На виставці зібрався весь цвіт сучасної української світлотехніки. Я представляю светодіоний Клондайк наших днів – це Південна Корея. Seoul Semiconductor – світовий лідер з виробництва світлодіодів. Ми давно і активно співпрацюємо з українськими компаніями. Завдяки нашим партнерам, я думаю, що Україна чекає величезна і дуже світле майбутнє, таке ж, як ми бачимо зараз у Південній Кореї.

Голова правління Асоціації виробників світлодіодної техніки – Сорокін Віктор Михайлович
сорокин

Мені дуже приємно брати участь у виставці LED Expo і конференції LED Progress другий рік поспіль. Я можу сказати, що якість виробів покращилась, кількість підприємств виробників збільшилася, і мені здається, що ось ця якість, яка з’явилась в освітлювальної техніці, дасть поштовх подальшому розвитку цілої галузі в Україні, і можливо, дасть можливість, нарешті, вирішити проблеми енергозбереження в освітленні.

[:ru]16 сентября 2015 года торжественно открылось главное мероприятие светодиодного рынка – выставка LED EXPO и Конференция LED Progress. Конференция и выставка вызвали большой интерес среди участников и посетителей. Ажиотаж от посещения и заинтересованности для узкоспециализированной выставки превзошел все ожидания организаторов и экспонентов выставки.

Председатель Киевской организации Национального Союза Архитекторов Украины – Вадим Борисович Жежерин:
Жежерин НСАУ

Для нас, для архитекторов, сегодня вопрос светотехнологий, прогрессивных энергосберегающих систем, наверно очень важен, потому, что мы занимаемся не только проектированием домов, но жилого пространства городов, и это очень важно. Поэтому большое количество архитекторов будет посещать эту выставку, и мы надеемся, что почерпнем много. Я хочу пожелать большого успеха этой выставке, а также всем нашим производителям и поставщикамLED технологий. За этим будущее!

Генеральный директор компании Schreder – Петренко Константин Дмитриевич:
Петренко Schreder

Компания Schreder – производит свет, световые решения, и я очень рад тому, что сегодня мы участвуем во второй украинской выставке LED Expo. Год прошел неожиданно быстро. Я прошелся по стендам и хочу с радостью поделиться тем, что очевиден определённый технический прогресс участников, оборудования и решений, которые они представляют. Это, мне кажется, подчеркивает то, что светодиодные технологии являются очень актуальны и интерес у клиентов, для которых мы работаем, растет. Я хотел бы пожелать всем участникам и посетителям успехов, чтобы они нашли новые знания здесь, создали новые контакты, чтобы наш профессиональный цех рос, и с помощью таких выставок рос и экспортный потенциал нашей страны.

Региональный менеджер Seoul Semiconductor на территории Украины и СНГ – Георгий Королев
Георгий Королев Seoul Semiconductor

На выставке собрался весь цвет современной украинской светотехники. Я представляю светодионый Клондайк наших дней – это Южная Корея. Seoul Semiconductor – мировой лидер по производству светодиодов. Мы давно и активно сотрудничаем с украинскими компаниями. Благодаря нашим партнерам, я думаю, что Украину ожидает огромное и очень светлое будущее, такое же, как мы видим сейчас в Южной Кореи.

Глава правления Ассоциации производителей светодиодной техники – Сорокин Виктор Михайлович.
сорокин

Мне очень приятно участвовать в выставке LED Expo и конференции LED Progress второй год подряд. Я могу сказать, что качество изделий улучшилось, количество предприятий производителей увеличилось, и мне кажется, что вот это качество, которое появилось в осветительной технике, даст толчок дальнейшему развитию целой отрасти в Украине, и может быть, даст возможность, наконец-то, решить проблемы энергосбережения в освещении.

[:en] On September 16, 2015 the main LED market events – the LED EXPO exhibition and the LED Progress Conference solemnly opened. Conference and exhibition caused a great interest among participants and visitors. The agiotage from visit and interest for a highly specialized exhibition surpassed all expectations of organizers and exhibitors.

Chairman of the Kiev organization of the National Union of Architects of Ukraine – Vadim Zhezherin :
Жежерин НСАУ

For us, for architects, today the question of light technologies, progressive energy saving systems, is very important because we are engaged not only of houses design , but inhabited space of the cities as well. Therefore a large number of architects will attend this exhibition, and we hope that we will gather much. I want to wish great success to this exhibition, and also all our manufacturers and suppliers of led technologies. LED is the future!

General director of company Schreder – Constantin Petrenko:
Петренко Schreder

The Schreder company – makes light, light decisions, and I am very glad that today we participate in the second Ukrainian LED Expo exhibition. Year passed unexpectedly quickly. I walked on stands and I want to share with pleasure that I notices the technical progress of participants, equipment and decisions which they submit. It, seems to me, emphasizes that LED technologies are very actual and the client interest grows. I would like to wish success to all participants and visitors to find new knowledge here, created new contacts. Because of such exhibitions the export potential of our country is grown .

The area manager of Seoul Semiconductor in the territory of Ukraine and the CIS – Georgy Korolev
Георгий Королев Seoul Semiconductor

The elite of modern Ukrainian lighting engineering gathered on an exhibition. I represent the LED Klondike of our days is a South Korea. Seoul Semiconductor – the world leader in manufacturing of light-emitting diodes. We actively cooperate with the Ukrainian companies for a long time. Thanks to our partners, I think that Ukraine is expected by huge and very bright future, same as we see now in South Korea.

The head of Association “Manufacturers of LED Lighting technology” – Victor Sorokin.
сорокин

I’m glad toparticipate in the LED Expo exhibition and the LED Progress Conference the second year in a row. I can tell that quality of products improved, the number of the enterprises of manufacturers increased, and it seems to me that this quality which appeared in lighting equipment, will give an impetus to further development of whole branch in Ukraine, and may be, will give the chance, at last, to solve energy saving problems in lighting.

[:]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.