[:ua]Вітання заступника голови КМДА на виставці LED Expo 2017[:ru]Приветствие заместителя председателя КГГА на выставке LED Expo 2017[:en]Greeting of the vice-chairman of KSGA at the LED Expo 2017 exhibition[:]

  • від
Плис

[:ua]Пліс Геннадій Володимирович, перший заступник голови КМДА

Дуже приємно бути на відкритті виставки LED Expo. Виставка відбувається в Києві 3-й раз, і свідчить, що світлодіодні технології розвиваються, привертають нашу увагу і ми повинні над цим працювати. Ви і без мене знаєте переваги світлодіодних технологій: довгий термін служби, яскраве світло, енергозбереження та ін. Саме тому Київська міська державна адміністрація дуже наполегливо працює над впровадженням цих технологій в київському міському господарстві і вже у нас є результати.

Разом з Інститутом фізики напівпровідників ім. Лашкарьова НАН України ми вже реалізували ряд дуже успішних проектів світлодіодного освітлення. Близько 4 000 світильників працюють на 5 станціях метро Київського метрополітену, більше 3600 світильників працює на всіх об’єктах київського міського господарства. Це освітлення працює в Київському політехнічному інституті, в Київському національному університеті і інших об’єктах.

Всі ці світильники дають значну економію електроенергії в м. Києві.  На 1 січня 2016 року вона склала 20 млн кВт годин. Ми розуміємо, що ми повинні це робити для нашого господарства, для наших дітей і для майбутнього всієї країни. І все це запевняє нас в тому, що дійсно наша економіка, її енергетична політика стає ефективнішою, сучаснішою.

Я хотів би подякувати всіх учасників виставки LED Expo за те, що вони працюють в цьому напрямку і хотів би запевнити вас, що ми готові не на словах, а на ділі співпрацювати з вами. Наша остаточна мета – значна економія і поліпшення екологічної ситуації, зробити наше місто гідним серед інших міст Європи.

https://www.youtube.com/watch?v=4-cX960Lfsc[:ru]Плис Геннадий Владимирович, первый заместитель председателя КГГА

Очень приятно быть на открытии выставки LED Expo. Выставка проходит в Киеве 3-й раз, и свидетельствует, что светодиодные технологии развиваются, привлекают наше внимание и мы должны над этим работать. Вы и без меня знаете преимущества светодиодных технологий: долгий срок службы, яркий свет, энергосбережение и др. Именно поэтому Киевская городская государственная администрация очень настойчиво работает над внедрением этих технологий в киевском городском хозяйстве и уже у нас есть результаты.       Вместе с Институтом физики полупроводников им. Лашкарева НАН Украины  мы уже реализовано ряд очень успешных проектов светодиодного освещения. Около 4 000 светильников работают на 5 станциях метро Киевского метрополитена, более 3600 светильников работает на всех объектах киевского городского хозяйства. Это освещение работает в Киевском политехническом институте, в Киевском национальном университете и других объектах.

Все эти светильники дают значительную экономию электроэнергии в г.Киеве.  На 1 января 2016 года она составила 20 млн кВт часов. Мы понимаем, что мы должны это делать для нашего хозяйства, для наших детей и для будущего всей страны. И все это уверяет нас в том, что действительно наша экономика, ее энергетическая политика становится более эффективной, более современной.

Я хотел бы поблагодарить всех участников выставки LED Expo за то, что они работают в этом направлении и хотел бы уверить вас, что мы готовы не на словах, а на деле сотрудничать с вами.

Наша окончательная цель – значительная экономия и улучшение экологической ситуации, сделать наш город достойным среди других городов Европы.

https://www.youtube.com/watch?v=4-cX960Lfsc[:en] Plis Gennady Vladimirovich, first deputy chairman of KSGA

Is very pleasant to be at opening of the LED Expo exhibition. The exhibition takes place in Kyiv for the 3rd time, and demonstrates that LED technologies develop, draw our attention and we have to work on it. You and without me know advantages of LED technologies: long service life, bright light, energy saving, etc. For this reason the Kiev city public administration very persistently works on introduction of these technologies in the Kiev municipal economy and already we have results. Together with Institute of physics of semiconductors NAN of Ukraine we is already realized a number of very successful projects of LED lighting. About 4 000 lamps work at 5 metro stations of the Kiev subway, more than 3600 lamps work at all objects of the Kiev municipal economy. This lighting works at the Kiev polytechnical institute, at the Kiev national university and other objects.

All these lamps give considerable economy of the electric power in Kiev. For January 1, 2016 she has made 20 million kW of hours. We understand that we have to do it for our economy, for our children and for the future of the whole country. And all this assures us that really our economy, her power policy becomes more effective, more modern.

I would like to thank all participants of the LED Expo exhibition for the fact that they work in this direction and would like to assure you that we are ready not in words, and in practice to cooperate with you.

Our final purpose – considerable economy and improvement of an ecological situation to make our city worthy among other cities of Europe.

https://www.youtube.com/watch?v=4-cX960Lfsc[:]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.